Missie & visie

Missie

Het Regenboogloket heeft als missie lhbti+’ers en mensen die ondersteuning zoeken en/of vragen hebben over seksuele geaardheid en/of genderidentiteit te bereiken en hen de nodige ondersteuning te bieden, vooral wanneer de toegang tot zorg als ingewikkeld of om allerlei persoonlijke redenen onveilig wordt ervaren. Daarnaast streven wij ernaar de verborgen groep lhbti+’ers te bereiken en te ondersteunen waar dit nodig is.
“Van verborgenheid naar geborgenheid”.

Visie

Van verborgenheid naar geborgenheid
In ons streven naar een veilige en vrije wereld voor een ieder, wil het Regenboogloket lhbti+’ers bereiken die ondersteuning zoeken. Onze visie is een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt met betrekking tot hun seksualiteit en/of gender, zodat die zich maximaal kan ontplooien. Hoewel we erkennen dat dit voor sommigen niet altijd veilig of wenselijk is om openlijk lhbti+’er te zijn, streven we ernaar lhbti+’ers te ondersteunen door middel van informele hulpverlening. Vanuit uitdagende of onveilige situaties willen we hen helpen naar een omgeving waar ze zich zo veel mogelijk veilig en vrij kunnen ontwikkelen.

Preventie
Om te voorkomen dat ernstige psychische klachten zich ontwikkelen, is het cruciaal dat hulpzoekenden, met name de lhbti+ gemeenschap, in een vroeg stadium de juiste zorg krijgen. Echter, de mogelijke verborgen aard of de onveilige omstandigheden waarin deze groep zich bevindt, kunnen ertoe leiden dat ze buiten de reguliere zorgsystemen vallen. Hierdoor kunnen klachten zich opstapelen en wordt de problematiek pas duidelijk wanneer de situatie escaleert. Daarnaast kan deze verborgenheid ertoe leiden dat de benodigde zorg uitblijft. Als een cliënt niet open kan zijn tegenover de hulpverlener, of als de hulpverlener te maken heeft met handelingsverlegenheid, een gebrek aan specifieke kennis of bekwaamheid, blijven hulpvragen met betrekking tot seksuele geaardheid en/of genderidentiteit buiten het hulpverleningstraject. Het Regenboogloket zet zich in voor preventie door de verborgen lhbti+ groep in kaart te brengen en tijdig ondersteuning te bieden.

Tot slot heeft het Regenboogloket, tijdens een traject, bijzondere aandacht voor vroegsignalering van risicofactoren. Door adequate begeleiding kan worden voorkomen dat klachten, zoals de eenzaamheid, een dubbelleven en de stress die dit met zich meebrengt, ontwikkelen tot een depressie of uitmonden in suïcide(pogingen).

 

 

Schuiven naar boven
Help mee en steun ons werk Help mee en doneer