Missie & visie

Missie

Seksuele- en genderdiversiteit staat de laatste jaren meer op de politieke- en maatschappelijke agenda en is gelukkig steeds beter bespreekbaar. In de afgelopen decennia is in toenemende mate aandacht voor de LHBTI-gemeenschap, zijn taboes doorbroken en hebben LHBTI’s steeds meer een gezicht gekregen. Dit heeft een positief effect voor de sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland, echter valt er ook nog veel winst te behalen. Het is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend en makkelijk om open te zijn over seksualiteit en genderidentiteit.

Het Regenboogloket heeft als missie deze onzichtbare groep LHBTI’s in beeld te krijgen, te bereiken en ondersteuning te bieden. Op die manier streeft het Regenboogloket “van verborgenheid naar geborgenheid”.

Visie

Het doel dat het Regenboogloket beoogd is tweeledig, namelijk: de beweging van verborgenheid naar geborgenheid en preventie.

Van verborgenheid naar geborgenheid
Het Regenboogloket heeft tot doel de verborgen groep LHBTI’s met een hulpbehoefte in beeld te krijgen en hen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Het doel van het Regenboogloket is daarbij niet per definitie om de cliënt te bewegen van verborgenheid naar het in het openbaar treden als LHBTI-er. Voor sommigen is dit immers geen optie of zelfs onveilig. Het uitgangspunt is om LHBTI’s, met behulp van passende ondersteuning, te bewegen van verborgenheid naar een veilige en prettige leefsituatie.

Preventie
Om ernstige psychische klachten te voorkomen is het van cruciaal belang dat een cliënt (in een vroeg stadium) de juiste zorg ontvangt. De aard van verborgenheid van deze groep LHBTI’s kan er echter toe leiden dat zij buiten de radar van reguliere zorg blijft. Hierdoor stapelen klachten zich op en wordt problematiek pas zichtbaar wanneer de situatie escaleert. Daarnaast kan deze verborgenheid leiden tot het uitblijven van passende zorg. Immers, wanneer een cliënt niet open is (of kan zijn) tegenover de hulpverlener of bij de hulpverlener sprake is van handelingsverlegenheid, een gebrek aan specifieke kennis of kundigheid, worden hulpvragen die te maken hebben met seksuele geaardheid of identiteit niet in het hulpverleningstraject meegenomen. Het Regenboogloket werkt aan preventie door de verborgen groep LHBTI’s in beeld te brengen en ondersteuning te bieden.

Tot slot heeft het Regenboogloket, tijdens een traject, bijzondere aandacht voor vroegsignalering van risicofactoren. Door adequate begeleiding kan worden voorkomen dat klachten, zoals de eenzaamheid, een dubbelleven en de stress die dit met zich meebrengt, ontwikkelen tot een depressie of uitmonden in suïcide(pogingen).

 

 

Scroll to top